ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 September, 2013

ಆತ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ತಿ...

ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬೀಗದ ಕೀಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ,  ಬೀಗ ಹಾಗೂ ಬೀಗದ ಕೀಲಿ ಇರುವವನೇ/ಳೇ  ಆತ್ಮದ ಗೆಳೆಯ/ತಿ.

 ಎಂದು ನಾವು ಯಾರ ಕೈಗೆ  ಬೀಗದ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವೋ,   ಅಂದೇ ನಮ್ಮಾತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲೆವು, ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆವು.

ನಾನು ನಾವಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುವೆವು..

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವೆವು.

ನಮ್ಮೊಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.. ಹೊರತು ನಾವಲ್ಲದ ನಮ್ಮನಲ್ಲ.

ಅನುರಾಗ ಆಳವಾದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆವರಿಸಿದ ಪರದೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವವು.

 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿವಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮತನದ ಸಗ್ಗದಲ್ಲೇ ತೇಲುವೆವು.

ಆತ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವಗಳ ಸಹಪಾಲುದಾರ/ಳು, ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳ ಗತಿಯನರಿತವನು/ಳು!

ಒಲುಮೆಯ ಭಾವದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಟರೂ  ಮುಗಿಲ ಅಂಗಣದಲಿ ಮಿಲನವಾಗದೇ ಇದ್ದಿತೇ!

 ಆತ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ತಿ  ಬದುಕಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡಿ ಬದುಕಿಸುವವನು/ಳು!
-ಭಾವಾನುವಾದ (ರಿಚಾರ್ಡ್ ಬಾಶ್)


“A soul mate is someone who has locks that fit our keys, and keys to fit our locks. When we feel safe enough to open the locks, our truest selves step out and we can be completely and honestly who we are; we can be loved for who we are and not for who we’re pretending to be. Each unveils the best part of the other. No matter what else goes wrong around us, with that one person we’re safe in our own paradise. Our soul mate is someone who shares our deepest longings, our sense of direction. When we’re two balloons, and together our direction is up, chances are we’ve found the right person. Our soul mate is the one who makes life come to life. ” ― Richard Bach

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...