ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 December, 2013

ಸುಭಾಷಿತ

ವಿದೇಶೇಷು ಧನಮ್ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಸನೇಷು ಧನಮ್ ಮತಿಃ|
ಪರಲೋಕೆ ಧನಮ್ ಧರ್ಮಃ ಶೀಲಮ್ ಸರ್ವತ್ರ ವೈ ಧನಮ್||

ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಂಪತ್ತು|
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಧರ್ಮವೇ ಸಂಪತ್ತು, ಸದ್ಗುಣ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತು||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...