ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

18 June, 2014

Extracts from the book written by the Spirits!

|| We all wonder: Why doesn’t a soul’s conscience stop him? We see many people doing tremendously evil things convincing the world that they are absolutely innocent, and that nothing affects their conscience. You must wonder how this happens. We would like to explain.

Your conscience, or subconscious mind, is free to guide you when you are innocent children. As you begin engaging in bad behavior due to negative influences, or are trained by some evil, your subconscious mind hardens- it quietens down, sleeps and becomes dormant.

The next time someone does something wrong, there is no need to wonder, “Doesn’t he or she have a conscious?” ||

-       The Laws of the spirit world by Khorshed Bhavnagri

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...