ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 June, 2014

ರೂಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ..

ಜಲ ಹರಿವಲ್ಲಿ

ಚಿಗುರುವುದು ಬದುಕು;


ಕಂಬನಿ ಹರಿವಲ್ಲಿ


ದಿವ್ಯದಯೆ ತೋರಿಸು !


ಭಾವಾನುವಾದ


"Wherever water flows,life flourishes:
wherever tears fall, Divine mercy is shown."
-Rumi

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...