ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

09 June, 2014

ಡಬ್ಲ್ಯು. ಬಿ. ಯೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಕವನದ ಭಾವಾನುವಾದ!

ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ಓಡಿ ಮಂಗಮಾಯವಾಗಿ
ಕತ್ತಲೆಯ ಕರಾಳ ಬಾಹು ಚಂದ್ರಮನ ನುಂಗಿ
ನಭವು ಸೂತಕದಾಚರಣೆಯಲಿರುವ ತನಕ
ಅವನೊಲವಿನ ಭಾವದಲೇ ಪರವಶವಾಗಿರುವನು

-      ಪ್ರೇರಣೆ  ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಯೀಟ್ಸ್ ಅವರ ಕವನ!

For he would be
Thinking of love
Till the stars run away
And the shadows
Eaten the moon!


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...