ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 June, 2014

ರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ, ವಾಚ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ಮತ್ಯಾವುದು ಸೆಳೆದದ್ದು!

ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಮನದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಎದೆ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಬಿಂಬವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತರಾಗುವರಲ್ಲ,

ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲ್ಲ, ವಾಚ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಂದೆನಿಸುವುದಲ್ಲ!

Sometimes people are beautiful,
Not in looks, not in what they say
Just in what they are.

-Markus  Zusak

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...