ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

16 October, 2013

ನಾ ನಂಗೇನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೊದು..

ನಾನಾಗಾಗ ಓದುವ ನುಡಿಗಳು
------------------------

ನಾವಾಡುವ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ- ಅವು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ- ಅವು ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ- ಅವು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ- ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಯವಸಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

Watch your words - they become actions.

Watch your action - they become habits.

Watch your habits - they become character.

Watch your character - it becomes your destiny.
-anonymous


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...