ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 February, 2014

ಸುಭಾಷಿತ

ಕೇಳು ಒಲವೇ,

ಬಿಳಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಕಡಗವಲ್ಲ,
ಕಂಠವನು ಸುತ್ತಿದ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಠಿಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಸುಗಂಧ ಸಾಬೂನಿನ ಜಳಕವೂ ಅಲ್ಲ,
ಮುಡಿಗೇರಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅಟ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಬಣ್ಣಬಳಿದು ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಕೇಶವೂ ಅಲ್ಲ,
ಸುಂದರ ಪದಗಳ, ತನು ಮನಕೂ ಹಿತವೀವ ಮಾತುಗಳೇ ಎಲ್ಲ
ಬಾಹ್ಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೂ ತೋರಣ
ಅಲಂಕಾರಗಳಾದರೋ ನಶಿಸಿಹೋಗುವವು ಕ್ರಮೇಣ!

ಕೇಯುರಾಃ ನ ವಿಭೂಷಯಂತಿ ಪುರುಷಂ ಹಾರಾ ನ ಚಂದ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ನ ಸ್ನಾನಂ ನ ವಿಲೇಪನಂ ನ ಕುಸುಮಂ ನಾಲಂಕೃತಾ ಮೂಘ್ರಜಾಃ |
ವಾಣ್ಯೇಕಾ ಸಮಲಂಕರೋತಿ ಪುರುಷಂ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಾ ಧಾರ್ಯತೆ |
ಕ್ಷೀಯಂತೆ~ಖಿಲಭೂಷಣಾನಿ ಸತತಂ ವಾಗ್ಭೂಷಂ ಭೂಷಣಮ್ ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...