ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 June, 2013

Impossible -James Arthur


I remember years ago
Someone told me
I should  take caution
when  it comes to love
I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone, and so effortlessly
You have won
You can go ahead  tell them


Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All  we had is gone now


Tell  them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible


Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know.. I know
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know.. I know

I know
And now when all is gone
There is nothing to say


And if you’re done with embarrassing me
On your own you can go ahead  tell them
 


Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now


Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible


I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I didTell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone nowTell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible.
·          
 No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...