ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 June, 2013

ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಗುವು ಜತನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಮನವ ಕದಿಯಿತಲ್ಲ!
       ___________________

ನೂರಾರು ಹಾಡಿಗೂ ಸೋಲದೆ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನನ್ನೀ
ಅಮೂಲ್ಯ ಮನವು ಈ ಹಾಡಿಗೇಕೆ ಸೋತು ತನ್ನನೊಪ್ಪಿಸಿತು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...