ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 January, 2013

ಅಳುದುಳಿದ ಹಿಂದಿನ ಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಹೆಣೆದಿದೆ ಅನುಬಂಧ!


ಅಳುದುಳಿದ ಹಿಂದಿನ ಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಹೆಣೆದಿದೆ ಅನುಬಂಧ!
   ________________________

ಒಲವೇ,
ನಿನಗೂ ಅದರರಿವಿರಲಿಲ್ಲ
ನನಗೂ
ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆರೆತು  
ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುತಿರುವೆನೆಂದು.
ಕೊನೆಗೂ 
ನಿನಗರಿವಾದಾಗ ನೀ 
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ
ನೆಚ್ಚದಿರು ಹುಚ್ಚಿ ! 
ಸಮಯ 
ಮೀರಿತ್ತು ನಾನಾಗಲೇ
ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ. 
ನನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವೂ 
ಮನಮಂದಿರಗೊಳಗೆ
ಇಣುಕುವ ಪರಿಯ
ಕಂಡು
ನನಗೇ ಅಚ್ಚರಿ
ಇದಾವ 
ನಮೂನೆಯ ಸೆಳೆತವೆಂದು!
ಅರಿತೆ 
ಕೊನೆಗೂ ಅಳುದುಳಿದ 
ಹಿಂದಿನ 
ಬಂಧ ಮತ್ತೆ 
ಹೆಣೆದಿದೆ 
ಈ ಅನುಬಂಧ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...