ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 January, 2013

ಆಗುವೆನೆನೋ ನಾ ಪರಿಣತೆ!


ಒಲವೇ,
ನಾ ನಿತ್ಯವೂ 
ರಚಿಸುವ
ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸುವ
ಪುಷ್ಪಗಳು
ಗಂಧ ಭರಿತವೋ
ಕಾಡು ಪುಷ್ಪಗಳೋ 
ಮೋಹಕ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವವೋ
ನಾ ಅರಿಯೆ.
ಅದ ಕಟ್ಟುವ
ರೀತಿ, ನೀತಿಯನೂ
ನಾ ತಿಳಿಯೆ.
ಆದರೆ
ನನ್ನದೇ
ಭಾವಗಳನ್ನು 
ಆರಿಸಿ 
ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ
ನಾ ಕಟ್ಟುವೆನು
ಕೇವಲ
ನಿನಗಾಗಿಯೇ.
ಹಾಗೆಯೇ
ಕಟ್ಟುತ್ತ ಕಟ್ಟುತ್ತ
ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಪಡೆಯುತ್ತ ಪಡೆಯುತ್ತ
ಆಗುವೆನೆನೋ
ನಾ ಪರಿಣತೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...