ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 November, 2013


 ಲೋಕದ ಸಕಲ ಅಣು, ರೇಣು, ಕಣಗಳೂ ಒಲವಿನ ಸೆಳೆತಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆಯಂತೆ.. 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಕುಡಿ ನೋಟಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ ಪರಿತಪಿಸುವರಂತೆ..

-      -ರೂಮಿ ಭಾವಾನುವಾದ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...