ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 November, 2013

ನೀನಿರು ಕೇಳದಂತೆ.. ಒಲವೇ!

ಒಲವೇ,

ನಾ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಾಗಬೇಕು..
ಅತ್ತದು ನಕ್ಕದು ಕಾಣಿಸದಂತೆ

ನಾ ಕುಣಿಯಬೇಕು..
ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸದಂತೆ

ನಾ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಬೇಕು..
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೊಳ್ಳದಂತೆ

ನಾ ಮುಗಿಲೆತ್ತರವೇರಬೇಕು..
ನೆಳಲು ಕಾಣಿಸದಷ್ಟಂತೆ

ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು..
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ

ನಾ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕಾಡಬೇಕು..
ನೀನಿರಬೇಕು ಕೇಳದಂತೆ

ಅವನೊಳು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು..
ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಾಗದಂತೆ

ನಾನಳಿಯಬೇಕು..
ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಾಗದಂತೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...