ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

11 July, 2013

ನಿನ್ನತ್ತ ಬರುವ ಹಾದಿಯ ತುಂಬಾ ಅದೆಷ್ಟು ಎಡರು-ತೊಡರು ಹರಡಿರುವಿ ನನ್ನೊಲವೆ!

ಇರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಬರುವ ಬಲವನೂ ನೀನೇ ಕೊಡುವಿಯೆಂಬ ಭರವಸೆನಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...