ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 April, 2014

ಒಲವಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿ!

ಒಲವೇ,

ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದಿವೆ ನನ್ನೀ ದುರ್ಬಲ ಕೈಗಳು ಎದುರಿಸಲಾಗದೇ
ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನೀ ಜೋಡಿ ಕಪ್ಪು ಕಂಗಳನು
ಒಲವಿನ ಸಹಜ ಪವಾಡವನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ
ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಭೆ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ನನ್ನ ಅಣು ಅಣುಗಳಿಂದ!

-ರೂಮಿ


So often I put up my hands
To shield my eyes from You
Wild hilarious Miracle!
Your Light shines through my bones.
~Rumi

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...