ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 August, 2014

ಬದುಕಿನ ದೀರ್ಘ ಹಾದಿಯಲಿ ಸದಾ ನಿನ ಜತೆಯಿರಲಿ ನನ್ನೊಲವೇ!

ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲಿ

ನನದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ..

ಅನುಕ್ಷಣವೂ ನಿನ ಜತೆಯಿರಲು

ದೀರ್ಘವೆಂದು ಇನಿತೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಆತ್ಮವೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರಲಿ..

ಈ ಕಾಯವೋ ಅಂಜುಬುರುಕ ಮತ್ತು ಬಲಹೀನ!


-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ


Although the road is never ending
take a step and keep walking,
do not look fearfully into the distance...
On this path let the heart be your guide
for the body is hesitant and full of fear.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...