ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 May, 2014

A lesson..Severing a relationship is often difficult, especially if one person is more emotionally invested than the other and is usually a recipient of neglect. However, in almost all cases, those who hurt the most will probably end up happier because in hindsight, when the healing begins and they learn the painful lessons of being taken for granted, they discover their true worth. And, hopefully, they will no longer settle for crumbs.
So, if you are currently in a situation where you are hurting because someone broke your heart, please believe me when I tell you: your heart is really unbreakable. You might think it is broken because your thoughts are preoccupied with hurt, but once the dust-clouds of anger and pain dissipate your heart will still be there to tell you, “Hey kiddo, we can only hurt as much as we allow ourselves to and we can be happy the same way.”

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...