ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

15 July, 2012

ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ ಆ ಚೆಲುವಾದ ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು!ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಆ ಚೆಲುವಾದ  ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು!
ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು, ನೀ ಕಣ್ತೆರೆಯಲು!
ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು, ನೀ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲು!

ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಣೆವೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ
ನನ್ನೀ ಜೀವನ್ಮರಣ ಅನ್ನುವೆ

ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಆ ಚೆಲುವಾದ  ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು||

 ಕಣ್ಣೆವೆಗಳ ಹಾದಿಯಲಿ ತೋರಣವಿರಲಿ
ನಗೆಮೊಗ ತೋರುವ ವಸಂತನಿರಲಿ!
ಕಾಣುತಿರುವೆ ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಣೊಳು,
ಕನಸುಗಳ ನಗರಿಯ ನೆಲೆಯನು!
ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು, ನೀ ಕಣ್ತೆರೆಯಲು!
ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು, ನೀ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲು!

ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಣೆವೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ
ನನ್ನೀ ಜೀವನ್ಮರಣ ಅನ್ನುವೆ

ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಆ ಚೆಲುವಾದ  ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು||


ತೋರುತಿವೆ  ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಗಳು,
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ ಛಾಯೆಯನು!
ಬರೆದಿದೆ  ಈ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಡಿಗೆಯು,
ನನ್ನ  ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ನಡೆಯನು!
ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು, ನೀ ಕಣ್ತೆರೆಯಲು!
ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು, ನೀ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲು!

ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಣೆವೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ
ನನ್ನೀ ಜೀವನ್ಮರಣ ಅನ್ನುವೆ

ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಆ ಚೆಲುವಾದ  ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು||

ಹೇಗೋ, ಏನೋ ಇವುಗಳ ಛಾಯೆಯು 
ನನ್ನೆದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೆಂದೂ ದೂರವಾಗಲಾರವು!
ಇವುಗಳ ಹೊರತು  ನಾನೆನನ್ನು ಕಾಣಲಾರೆ
ಮತ್ತೇನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಲಾರೆ!
ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು, ನೀ ಕಣ್ತೆರೆಯಲು!
ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು, ನೀ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲು!

ನಿನ್ನೀ ಕಣ್ಣೆವೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ
ನನ್ನೀ ಜೀವನ್ಮರಣ ಅನ್ನುವೆ

ಮತ್ತೇನಿದೆ ಈ ಜಗದಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಆ ಚೆಲುವಾದ  ಕಣ್ಗಳ ಹೊರತು||

ಭಾವಾನುವಾದ- ಚಿರಾಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಮತ್ತು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ ಹಾಡಿದ ತೆರಿ ಆಂಖೋಕೆ ಸಿವಾ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೈ ರಖ್ಖಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ....

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...