ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 September, 2015

ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ...

ಯಥಾ ಏಕೇನ ಹಸ್ತೇನ ತಾಲಿಕಾ ನ ಸಂಪ್ರಪದ್ಯತೆ|
ತಥೋದ್ಯಮ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಕರ್ಮಂ ನೋತ್ಪಾದ್ಯತೆ ಫಲಂ||

ಒಂದು ಹಸ್ತವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದು. ಅಂತೆಯೇ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...