ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 April, 2014

ರಾಮ ರಾಮ..

ಜಿನಕೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಸೆ
ಉನ  ಔರಕ ನಾಮ ಲಿಯೆ ನಾ ಲಿಯೆ
ಜಿಸ ಲೋಕ ಮೆ ರಾಮಕ ಧ್ಯಾನ ಧರೆ
ಪರ ಲೋಕ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕಿಯೇ ನಾ ಕಿಯೇ|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಿಯ ರಾಮ||

ಶಬರಿ ಕೆ ಆಪ ಉದ್ಧಾರಕ ರಾಮ
ರಘುಕುಲ ಮರ್ಯಾದ ಪಾಲಕ ರಾಮ
ಶಿವ ಪೂಜಕ ರಾಮ ವಿಶ್ವ ರೂಪಕ ರಾಮ
ಔರ ಭಯ ಪ್ರಕೋಪ ಸಂಹಾರಕ ರಾಮ
ಜಿನ ರಾಮ ಚರಣ ಶರಣಾಗತ ಹೋ
ಉನ ತೀರಥ ಪೂರ್ಣ ಕಿಯೇ ನಾ ಕಿಯೇ|| ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿಯ ರಾಮ||

ಏಕ ಸತ್ಯ ಅಖಂಡ ಪ್ರಚಾರಕ ರಾಮ
ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪರಿವಾಹಕ ರಾಮ
ಸಂತನ ಕಾಹೇ ಉಪದೇಶ ಹೀ
ಮನವಾಂಚ್ಛಿತ ಫಲಕೆ ದಾಯಕ ರಾಮ
ಜಿನ ರಾಮ ಕ ವೈಭವ ಮಾನ ಲಿಯೇ
ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಾನ ದಿಯೇ ನ ದಿಯೇ ||ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿಯ ರಾಮ ||

ಜನಹಿತ ಕೆ ಹೇ ತು ರಾಮ ಜನ್ಮೆ
ಖುದ ಕ್ಲೇದ ಕ್ಲೇಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೀಯ
ರಾವಣ ಕುಲ ಕಾ ಸಂಹಾರ ಕೀಯ
ಔರ ಪತಿತೋ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ಕೀಯ
ಜಿನಕೀ ಜಿವ್ಹಾನ ರಾಮ ಭಜೆ
ವೋ ಮಾನವ ಚಾಹೆ ವೊ ಜಿಯೇ ನಾ ಜಿಯೇ||ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸಿಯ ರಾಮ ||

ಜಿನ ರಾಮ ಚರಿತ ಸುನತೆ ಆಯೇ
ಹಾ ಕ್ಲೇಷ ಮಿಠೆ ಉನಕೆ ಮನಕಾ
ಬಾದಾ ವಿಪದಾಯೆ ದೂರ ಹಠೆ
ಸಂಕೋಚ ಹಠೆ ನಶ್ವರ ತನಕಾ
ಕಹೆ ಶ್ಯಾಮ ತಿಹಾರೋ ದಾಸ ಅಮರ
ನರ ವೋ ಅಮೃತ ಪಿಯೆ 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...