ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

26 February, 2014

ಸುಭಾಷಿತ

ನಾವಾಡುವ ಭಾಷೆಯನೂ
ಪಶುಗಳು ಅರಿವುವು
ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುವು
ಹಾವಭಾವಗಳ ಫಲವದು!

ನಾವೇನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ
ಪಂಡಿತರು ಗ್ರಹಿಸುವರು
ಮನವನು ಓರೆಗ್ಹಚ್ಚುವವರು
ಜ್ಞಾನದ ಫಲವದು!

ಉದೀರಿತೋಖರ್ಥ ಪಶುನಾಪಿ ಗ್ರಹ್ಯತೆ |
ಹಯಾಶ್ಚ ನಾಗಾಶ್ಚ ವಹಂತಿ ದೇಶಿತಾಃ ||

ಅನುಕ್ತಮಪೂಹ್ಯತಿ ಪಂಡಿತೋ ಜನಃ |
ಪರೇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನಫಲಾ ಹಿ ಬುದ್ಧಯಃ ||


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...