ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 January, 2014

“ಸಾಹಿತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಾವ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು,  ನಿನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಾವಕೆ ಶಬ್ದಗಳನು ಕೊಡಬಲ್ಲಿರಿ!”

-ಗೆಳತಿಯ ಮಾತು

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...