ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 November, 2013

ಸುಭಾಷಿತ-2

ನ ವಾ ಅರೆ ಮೈತ್ರೆಯೀ ಪತ್ಯುಃ ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ|
ಆತ್ಮಾನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ||

ಮೈತ್ರೆಯೀ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿಯು ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ|

ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...