ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 July, 2013

ಏನುಳಿದಿದೆ?

ಒಲವೇ, 

ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕರುಣಿಯೇ ನೀನು,

ನನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿದದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುವಿಯಲ್ಲ

ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು!ಒಲವೇ,
ನನ್ನದೆಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬಳಿಯಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...