ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

11 January, 2013

ಒಲವಿಗೊಂದು ಓಲೆ!


ಒಲವೇ,
ಅರಿವಿದೆಯೆನಗೆ 
ಇಹರು ನಿನಗೆ 
ಸಾವಿರಾರು 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಂದು!
ಆದರೂ, ಒಮ್ಮೆ 
ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಂತೆ
ಇಟ್ಟಿರುವರೇನೋ 
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನಂತೆ
ತಮ್ಮೊಳಗೆಂದು!

*****************

ಒಲವೇ, ಇಲ್ಲ
ಕಾಯುವಿಕೆಗಿಂತ
ಅನ್ಯ ತಪ
ಅನ್ನುವರಲ್ಲ!
ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತಲಿದೆಯಲ್ಲ
ನನ್ನ ಪರಿತಾಪ!
*****************ಒಲವೇ,


ನೀನು ಕೇಳಲೆಂದೇ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡುತಿಹೆನು

ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದೇನೋ ಹಲವು 

ಸುಸ್ವರಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವರವೂ

ಬೇಡುವೆ  ಕಾಡುವೆ  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ 

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ 

ಆಲಿಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಸ್ವರವನೂ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...