ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 December, 2012

ಭಾವಾನುವಾದ!

   ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ.  
https://www.youtube.com/watch?v=SR1y3CYDTG4
ಕೊಯಿ ಹಮ್‍ದಮ್ ನಾ ರಹಾ, ಕೊಯಿ ಸಹಾರ  ನಾ ರಹಾ!
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರವನಾಗಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ನವರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ!

ಒಂಟಿಯಾಗಿವೆ ನನ್ನೀ ಮುಸ್ಸಂಜೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಗುರಿಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ,
ಹಾದಿಯ ತೋರುತ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಚುಕ್ಕಿಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಮೇಲೆ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ  ನನಗಿಲ್ಲ!

ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರವನಾಗಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ನವರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ!

ಗೇಲಿಮಾಡದಿರಿ ನಯನಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆದುರಿಸಲಾರೆ!
ನನ್ನವಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು, ನಿನ್ನವನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನೂ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ!

ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರವನಾಗಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು,  ನನ್ನವರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ  ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ!

ಹೇಳಲೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೀಗೇ ಸಾಗುವೆ ಕೊನೆಗೆ.
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ ಎನ್ನುವ ಆ ಸುಳಿವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಲ್ಲ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ!

ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರವನಾಗಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ನವರಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ ಅನುಕಂಪವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ!


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...