ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

26 May, 2011Posted by Picasa

ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಲಾ ಶಿಬಿರ


  ೨೦೧೧ರ ನನ್ನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರ ೨೫ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಶಿಬಿರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಂಪನ್ಮೂಅ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ಕುರುಹಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆ.ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...